Obligaciones conexas de la Ley General Tributaria

La reforma de la Ley General Tributaria modifica las controvertidas obligaciones conexas. Llorenç Maristany, Vicepresidente de la AEDAF, explica por medio de un supuesto práctico el nuevo régimen de interrupción de la prescripción que se establece para todas aquellas obligaciones que, pese a ser de impuestos distintos, están conectadas entre ellas.

Spanish residents with abroad assets – Tax form 720

From this year 2013, there is a new obligation of providing information to the tax office concerning the assets located abroad owned by Spanish residents (either individuals or companies).

The information to be provided this year includes the three following blocks of assets held at any time during 2012:

 1. Bank accounts or deposits.
 2. Stocks, bonds, values, financial rights, and insurances.
 3. Real estate.

Each of the three blocks of assets constitutes an obligation of information, even though the three reporting obligations are articulated over the same form, the Model 720. 

This obligation is not only for the owners of those assets, it is extended to authorized users and beneficiaries of bank accounts, and also to beneficial owners and title holders of rights in rem on real estate.

On the other hand, the law exempts from this obligation assets worth less than 50,000 euros per asset block.

For example, you are not obliged to declare if you only have a bank account with 25.000 euros. But you do if also are an authorized signatory on a relative’s account worth 30.000 euros.

Once declared, the submission of the statement will not be compulsory until there is an increase in the value of the assets included in any of the blocks worth more than 20.000 euros.

Despite being an informative declaration, taxpayers that fail to declare their assets through Model 720 will be subjected to a fine of not less than 10.000 euros for each asset type. Filling incomplete or with non-accurate data, will as well be punished with the same minimum fine.

Moreover, failure to comply with these obligations will have repercussions on personal or corporate income tax, if the tax authority discovers hidden assets. In this case, the assets will be included in the last open tax year, and will involve a fine up to 150% of the value of all the undeclared assets.

To this end, the Government is currently in the process of agreements that will allow the sharing of financial information between countries.

This obligation must be fulfilled within January and March of each year, although this first year 2013, the reporting period will last until April 30th.

For further information of your obligations under this new declaration, do not hesitate to contact us.

Model 720: declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger

Què és?

El model 720 és la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger als que fan referència els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, General Tributària.

Per un major detall sobre els citats articles (exempcions, valoracions, règim sancionador, etc) premeu aquí.

Què s’hi declara?

L’obligació a declarar es divideix en tres blocs:

 • Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • Informació sobre béns immobles situats a l’estranger i drets sobre aquests.

Qui ha d’informar?

 • Les persones físiques i jurídiques residents,
 • Els establiments permanents de persones o entitats no residents,
 • Les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició,

respecte dels béns i drets citats a l’apartat anterior dels que resultin titulars, titulars reals, representants, autoritzats, beneficiaris, etc. que estiguin situats a l’estranger a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars o titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració, i ja no ho siguin a 31 de desembre. En aquest supòsit, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en què van deixar de tenir aquesta condició (en el cas d’immobles, valor de transmissió i la seva data).

Causes que motiven la presentació del model 720

Primera declaració:

 • S’haurà d’informar sobre els blocs d’informació sobre els que es superi l’import de 50.000 euros, segons les normes de valoració establertes en els citats articles.

Declaracions posteriors:

 • Quan algun dels tres blocs superi l’import de 50.000 euros.
 • Quan algun dels blocs declarats experimenti un increment superior a 20.000 euros respecte a l’última declaració presentada.
 • Quan durant l’any s’hagi deixat de ser titular, representant, autoritzat, etc d’algun del elements dels tres blocs.

Cal tenir en compte que, quan es comparteix la titularitat sobre un element amb un valor superior a 50.000 euros, s’haurà d’informar del valor total, sense prorratejar, indicant el percentatge de participació. Això vol dir que, independentment que la participació del contribuent sigui inferior a 50.000 euros, aquest estarà obligat a presentar el model 720 si l’import total supera aquesta xifra.

Composició del model 720

El model 720 està composat per dos tipus de registres:

 • El registre del declarant, on hi figuraran les dades del declarant i la suma total dels imports declarats en els registres de detall.
 • El registre de detall, on s’hi ha d’incloure tota la informació relativa als béns i drets que es declaren d’acord amb allò establert en els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, seguint els codis indicats per les instruccions del model.

Cada model 720 estarà composat per un únic registre del declarant, i tants registres de detall com béns i drets es declarin.

Termini de presentació

El projecte de l’ordre del HAP estableix que la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2012 es farà durant els mesos de març i abril de 2013.

Pels anys posteriors, el termini serà de l’1 de gener al 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

Responsabilitat tributària dels administradors d’entitats liquidades

Fins fa uns mesos, les entitats amb problemes econòmics greus que tenien deutes amb la Hisenda Pública, habitualment portaven a terme l’actuació en frau consistent en repartir el patrimoni als socis abans de realitzar la liquidació de l’entitat, obtenint així, a la posterior liquidació formal, unes quotes de liquidació molt reduïdes.
D’aquesta manera el deute amb la Hisenda Pública no podia ser satisfet i, d’acord amb l’anterior redacció de l’article 40.1 de la Llei General Tributària, els administradors només quedaven obligats solidàriament al pagament d’aquest deute fins al límit de la quota de liquidació que els hagués correspost (és a dir, poc o menys).

Actualment, després de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, aquesta pràctica ja no pot ser duta a terme amb el mateix èxit, ja que s’ha vist modificat el límit d’aquesta responsabilitat, passant de respondre com a màxim per la quota de liquidació a respondre per aquesta quota més les percepcions patrimonials rebudes als dos anys anteriors a la dissolució, que minorin el patrimoni social.

Per tant, amb la nova redacció de l’article 40 s’augmenten les possibilitats d’Hisenda d’aconseguir cobrar, i s’evita el buidament patrimonial de les entitats que hagin de ser liquidades.

O almenys s’aconsegueix durant els dos anys anteriors a la dissolució. I és que feta la llei, feta la trampa.

Sobre l’obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger

El 31 d’octubre, tal com us vam explicar a aquesta notícia, va entrar en vigor la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, que incloïa, entre d’altres novetats, l’Obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger, com a disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, General Tributària.
.
Aquesta disposició de la LGT s’ha vist desenvolupada pel Reial Decret 1558/2012, que va ser publicat al BOE el passat dissabte 24 de novembre i entrarà en vigor, en la part referent a aquesta obligació, l’1 de gener de 2013.
.
Un cop conegut el desenvolupament normatiu d’aquesta nova obligació d’informació, i a falta de publicació de l’ordre ministerial que aprovi el model en què s’ha de dur a terme la mateixa, passem a analitzar les seves principals característiques:

1. Regulació.
.
 • Llei 58/2003, General Tributària.
  • Disposició addicional divuitena. Obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger.
 • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
  • Article 42 bis. Obligació d’informar sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Article 42 ter. Obligació d’informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger.
  • Article 54 bis. Obligació d’informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.
2. Informació a subministrar.
.
La informació a subministrar es divideix en 3 blocs: Comptes; Valors, drets, assegurances i rendes, i Immobles.
.
 • Informació sobre comptes a l’estranger: comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualssevol altres comptes o dipòsits dineraris amb independència de la modalitat o denominació que adoptin, encara que no existeixi retribució.
La declaració informativa haurà de contenir les dades següents:
.
 1. La raó social o denominació completa de l’entitat bancària o de crèdit així com el seu domicili.
 2. La identificació completa dels comptes.
 3. La data d’obertura o cancel·lació, o, si s’escau, les dates de concessió i revocació de l’autorització.
 4. Els saldos dels comptes a 31 de desembre i el saldo mitjà corresponent a l’últim trimestre de l’any.

 • Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger:
 1. Els valors o drets representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica.
 2. Els valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 3. Els valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i «trusts» o masses patrimonials que, no obstant no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.
 4. Les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva.
 5. Les assegurances de vida o invalidesa de les que resultin prenedors a 31 de desembre.
 6. Les rendes temporals o vitalícies de les que siguin beneficiaris a 31 de desembre.
La declaració informativa haurà de contenir les dades següents:
.
 1. Raó social o denominació completa de l’entitat jurídica, del tercer cessionari, de la institució d’inversió col·lectiva, de l’entitat asseguradora o identificació de l’instrument o relació jurídica, segons correspongui, així com el seu domicili.
 2. Saldo, valor liquidatiu, de rescat o de capitalització, segons correspongui, a 31 de desembre dels valors, assegurances i rendes anteriorment relacionats, incloent número, classe i compartiment, així com el seu valor.
 • Informació sobre immobles i drets sobre immobles a l’estranger.
La declaració informativa haurà de contenir les dades següents:
.
 1. Identificació de l’immoble amb especificació de la seva tipologia.
 2. Situació de l’immoble: país, localitat, carrer i número.
 3. Data d’adquisició.
 4. Valor d’adquisició. En cas de contractes de multipropietat o fórmules similars, així com en cas de drets reals d’ús o gaudi i nua propietat, valor a 31 de desembre.

3. Subjectes obligats a informar.
.
Les persones físiques i jurídiques residents,
.
els establiments permanents de persones o entitats no residents,
.
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició,
.
respecte dels béns i drets citats a l’apartat anterior dels que resultin titulars, titulars reals, representants, autoritzats, beneficiaris, etc. que estiguin situats a l’estranger a 31 de desembre de cada any.
Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars o titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració, i ja no ho siguin a 31 de desembre. En aquest supòsit, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en què van deixar de tenir aquesta condició (en el cas d’immobles, valor de transmissió i la seva data).

4. Excepcions a l’obligació d’informació.
.
L’obligació d’informació no serà exigible en els supòsits següents:
.
 • Quan l’obligat sigui:
  • Una de les entitats de l’article 9.1 de la Llei de l’Impost sobre Societats (Estat, CC.AA., entitats locals, Banc d’Espanya, organismes públics en general, etc.).
  • Una persona jurídica o entitat resident o un establiment permanent a Espanya de no residents, que tinguin registrats a la seva comptabilitat de forma individualitzada i prou detallada dels béns i drets sobre els quals recau l’obligació d’informació.
  • Una persona física residents en territori espanyol que desenvolupi una activitat econòmica i porti la comptabilitat d’acord amb el que disposa el Codi de Comerç, i aquests béns estiguin registrats comptablement de forma individualitzada i prou identificats (aquest apartat només és d’aplicació en el cas de l’obligació d’informació sobre comptes i immobles, no sobre la referent a valors, drets, assegurances i rendes).
  • Una persona física, jurídica o una altra entitat resident, però únicament respecte dels comptes oberts a l’estranger en entitats de crèdit domiciliades a Espanya, que hagin de ser objecte de declaració per aquestes entitats, sempre que hagin pogut ser declarats d’acord amb la normativa del país on estigui situat el compte.
 • En funció del valor del béns:
  • En el cas dels comptes, quan ni els saldos a 31 de desembre, ni els saldos mitjans de l’últim trimestre, superin conjuntament (és a dir, per a la totalitat de comptes sobre les quals recau l’obligació d’informar), els 50.000 euros.
  • En el cas dels valors, drets, assegurances i rendes, quan els seus valors (saldos, valors liquidatius, de rescat o de capitalització, segons correspongui) no superin, conjuntament, els 50.000 euros.
  • En el cas dels immobles, quan els valors no superin conjuntament els 50.000 euros.
En cas de superar qualsevol dels esmentats límits conjunts, s’ha d’informar sobre la totalitat dels béns inclosos en el bloc d’informació que correspongui.
.
És a dir, posseir un immoble a l’estranger amb valor d’adquisició superior als 50.000 euros, implicarà que s’ha d’informar sobre tots els immobles o drets sobre immobles que es posseeixin, però aquest fet no provocarà l’obligació d’informació sobre els valors, que dependrà del seu valor conjunt a 31 de desembre.
.
 • Un cop presentada la declaració en un any determinat, només serà obligatòria als anys successius quan qualsevol dels saldos conjunts anteriors hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros, respecte dels saldos que apareguessin a l’última declaració presentada.
En tot cas serà obligatòria la presentació de la declaració per als qui hagin estat titulars reals dels béns i drets en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració, i a 31 de desembre la seva titularitat s’hagi extingit, però només respecte d’aquests béns en concret.

5. Valoracions.
.
Les valoracions a què hem fet referència als diferents apartats s’han de calcular d’acord amb les regles que estableix la Llei 19/1991, de l’Impost sobre el Patrimoni.

6. Període i termini per informar.
.
La declaració informativa tindrà una periodicitat anual, i s’haurà de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent a aquell a què es refereixi la informació a subministrar.
.
Com comentàvem a l’inici, estem a l’espera de l’ordre ministerial que aprovi el model de declaració.

7. Règim de sancions.
.
Constitueix infracció molt greu no presentar en termini i forma aquesta declaració informativa, sancionada amb multes pecuniàries de 5.000 euros per dada o conjunt de dades referides a un mateix element, amb un mínim de 10.000 euros, en cas de no informar o fer-ho de forma incompleta, i de 100 euros per dada o conjunt de dades referides a un mateix element, amb un mínim de 1.500 euros, en cas de presentar la informació fora de termini sense requeriment previ.
.
A aquests efectes, la normativa ens especifica alguns casos que constitueixen diferents dades o conjunts de dades. Bàsicament, té la consideració de dada cadascuna de les informacions exigides, tot i que es refereixin a un mateix bé.
.
Per exemple, en el cas dels valors, té la consideració de dada cadascuna de les informacions exigides (saldo, número, classe, valor …), per cada classe d’acció o participació.
.

Novedades introducidas por la Ley 7/2012

El pasado miércoles 31 de octubre entró en vigor la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, que conllevan la modificación de diversas leyes, entre otras: Ley General Tributaria, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley del Impuesto sobre Sociedades y Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre estas modificaciones destacan la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, los nuevos supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas, la limitación a los pagos en efectivo y la modificación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.

A continuación, analizamos al detalle los cambios introducidos:

.

1.       Ley 58/2003, General Tributaria

Sobre la responsabilidad:

 • Artículo 40: Se modifica la responsabilidad solidaria de los socios de entidades disueltas, pasando de responder como máximo por la cuota de liquidación  a responder por dicha cuota más las percepciones patrimoniales recibidas en los dos años anteriores a la disolución.

Se incluyen de forma explícita como susceptibles de sucesión tributaria toda clase de entidades con personalidad jurídica.

 • Artículo 41: Se establece el sistema de reducción de las sanciones por conformidad y por pronto pago para el responsable tributario.
 • Artículo 43: Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para los administradores de empresas que realicen actividad y presenten de forma reiterada (la mitad o más en un año) autoliquidaciones sin ingreso, con ánimo defraudatorio, derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios.
 •  Artículo 67: Se modifica el redactado de la norma que determina el inicio del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al día siguiente a la finalización del periodo voluntario del deudor principal (este plazo se inicia a partir del momento en que se dé el hecho habilitante para apreciar la responsabilidad).

Sobre el concurso:

 • Artículo 65: Se elimina la posibilidad de aplazar o fraccionar las deudas tributarias que tengan la consideración de créditos contra la masa en las situaciones de concurso.
 • Artículo 68: Se modifica el momento en que se reinicia el plazo de prescripción interrumpido por la declaración de concurso. Este se reinicia cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso.

Se clarifica el efecto de interrupción del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales, que se extiende a los demás obligados tributarios, incluyendo los responsables.

Sobre las medidas cautelares:

 • Artículo 81: Se permite la adopción de medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento cuando la Administración pueda acreditar que el cobro de una deuda se puede ver frustrado o gravemente dificultado.

En los expedientes por delito fiscal, la posibilidad de adoptar medidas cautelares se extiende a supuestos en los que la investigación judicial no tenga su origen en actuaciones de comprobación e investigación desarrollados por la Administración Tributaria.

 • Disposición adicional decimonovena: En los procesos de delito contra la Hacienda Pública, los órganos de recaudación de la AEAT mantendrán la competencia para investigar el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito.

Sobre los embargos:

 • Artículo 170: La Administración podrá prohibir la disposición sobre los inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hayan sido objeto de embargo, y el titular de las mismas ejerza el control  de la sociedad.
 •  Artículo 171: Se modifica el régimen del embargo de bienes y derechos en entidades de crédito y depósito. Aunque no estén identificados en la diligencia, el embargo se extiende ya no sólo al resto de bienes y derechos de la oficina o sucursal a la que se remita el embargo, sino a la totalidad de bienes y derechos obrantes en la persona o entidad.

Infracciones:

 • Artículo 199: Se crea una nueva infracción tributaria para la presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas sin atenerse a las obligaciones de presentación telemática, sancionada con multa pecuniaria fija de 1.500 euros en el caso de autoliquidaciones y con multa de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 euros en las declaraciones informativas.
 • Artículo 203: Se añaden multas pecuniarias para los casos en que se cometa la infracción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración y el obligado tributario esté siendo objeto de un procedimiento de inspección. Dicha sanción podrá alcanzar los 100.000 euros en las entidades que no desarrollen actividad económica y los 600.000 euros en las que sí.
 • Artículo 209: Se establece un plazo de tres meses, desde que se notifica la sanción pecuniaria, para el inicio de expedientes de sanciones no pecuniarias.

Otros:

 • Artículo 68: Se clarifica la interrupción del plazo de prescripción. Este se interrumpe por cualquier acción de la Administración, aunque la acción se hubiese dirigido inicialmente a una obligación tributaria distinta.
 • Artículo 174 y 212: Se clarifica el sistema de suspensión y devengo de intereses de demora en el caso de recurso o reclamación contra los acuerdos de derivación de responsabilidad. Si la sanción es recurrida por el deudor o el responsable, la ejecución de la sanción quedará suspendida y no se devengarán intereses de demora, excepto en los supuestos de responsabilidad solidaria del artículo 42.2.
 • Artículos 224 y 233: Se modifica el importe de la garantía necesaria para la suspensión automática del acto recurrido en reposición así como del acto impugnado en reclamación económico-administrativa,  añadiendo (al importe del acto y a los intereses de demora que genere la suspensión) los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía.
 • Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

 Se deberá suministrar a la Administración tributaria la siguiente información:

a)  Información sobre cuentas en el extranjero

b) Información sobre títulos representativos del capital de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios, depositados o situados en el extranjero, así como de seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios  contratadas con entidades en el extranjero.

c)  Información sobre inmuebles y derechos sobre inmuebles en el extranjero.

La obligación de información se extenderá a quien tenga la consideración de titular real de acuerdo con la Ley 10/2012.

Constituye infracción muy grave no presentar en plazo y forma esta declaración informativa, sancionada con multas pecuniarias de 5.000 euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo elemento, con un mínimo de 10.000 euros, en caso de no informar o hacerlo de forma incompleta y de 100 euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo elemento, con un mínimo de 1.500 euros, en caso de presentar la información fuera de plazo sin requerimiento.

.

2.       Ley 47/2003, General Presupuestaria

Artículo 10: Se extiende la responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria a la generalidad de los créditos públicos, con independencia de su carácter tributario o no.

.

3.       Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Método de Estimación Objetiva: (artículo 31)

Con efecto desde el 1 de enero de 2013, se establecen dos nuevas causas de exclusión del método de estimación objetiva (y, por tanto, también del Régimen especial simplificado del IVA):

1. Que el volumen conjunto de rendimientos íntegros para las actividades de Transporte de mercancías por carretera (epígrafe 722 IAE) y de Servicios de mudanzas (epígrafe 757 IAE) supere los 300.000€ en el año anterior.

2. Que el volumen de los rendimientos íntegros correspondientes al conjunto de las actividades enumeradas en el artículo 95.6 del Reglamento a las que puede resultar de aplicación el tipo de retención del 1% – excluidas  las dos actividades anteriores – que proceda de personas o entidades retenedoras supere los 225.000 euros o los 50.000 euros si, además, representan más del 50% del volumen total de rendimientos.

Ganancias patrimoniales no justificadas: (artículo 39)

Se incluye como nuevo supuesto de ganancias de patrimonio no justificadas, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se haya cumplido en plazo la obligación de información establecida en la nueva disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria ya comentada.

No obstante, no se considerará ganancia patrimonial no justificada cuando se acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos en los que no se tuviese la condición de contribuyente de IRPF.

Las ganancias patrimoniales no justificadas incluidas en este nuevo apartado se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, en el que haya estado en vigor esta modificación.

Además, la aplicación de este nuevo supuesto determinará la comisión de una infracción tributaria muy grave, que será sancionada con multa pecuniaria del 150 % del importe de la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de este artículo.

Borrador de declaración: (artículo 98)

Se deslegaliza la regulación del perfil de borrador, de modo que mediante Orden Ministerial puedan incluirse nuevas rentas para poder extender progresivamente el servicio de borrador a un mayor número de contribuyentes.

.

4.       Ley del Impuesto sobre Sociedades

Presunción de obtención de rentas: (artículo 134)

Con efecto para los períodos impositivos que finalicen a partir del 31 de octubre de 2012, se incluye como nuevo supuesto de ganancias de patrimonio no justificadas, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se haya cumplido en plazo la obligación de información establecida en la nueva disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria.

Estas ganancias patrimoniales no justificadas se imputarán al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización.

No obstante, no se considerará ganancia patrimonial no justificada cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, el valor de estos elementos patrimoniales, en cuanto hayan sido incorporados a la base imponible, será válido a efectos fiscales.

Además, la aplicación de este nuevo supuesto determinará la comisión de una infracción tributaria muy grave, que será sancionada con multa pecuniaria del 150 % del importe de la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de este artículo.

.

5.       Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo: (artículo 84)

 • Entregas de bienes inmuebles, dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo:

1. Cuando se renuncie a la exención en los casos de entrega de terrenos no edificables y en segundas y ulteriores entregas de edificaciones.

Como consecuencia de ello se modifica la Disposición Adicional Sexta para excluir la renuncia a la exención de las facultades previstas para los adjudicatarios en procedimientos de ejecución forzosa que tengan la condición de empresario o profesional a efectos del IVA, ya que podrán ejercer dicha renuncia en su condición de sujeto pasivo.

2. Cuando la entrega se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de dación en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada.

 • Ejecuciones de obra inmobiliarias. Nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

La inversión del sujeto pasivo será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas.

Situaciones de declaración de concurso: (artículos 80, 89, 99 y 114)

 • Se limita el derecho de deducción en el caso de declaración de concurso. Para las cuotas que se hubieran soportado con anterioridad al concurso, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que dichas cuotas fueron soportadas.
 • Obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los posteriores, a los efectos de diferenciar si los créditos son concursales o contra la masa. En la primera, el concursado estará obligado a aplicar la totalidad de los saldos a compensar correspondientes a periodos de liquidación anteriores a la declaración de concurso.
 • La rectificación de deducciones como consecuencia de la modificación de la base imponible prevista en el artículo 80.Tres con la declaración de concurso del destinatario de la operación, deberá realizarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción.
 • En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de impugnación ejercitadas en el seno del concurso:
  •  El sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de cuotas repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se declaró la operación.
  • La minoración de deducciones por parte del adquirente, si estuviese también en situación de concurso, se realizará en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción.
 • Modificación de carácter técnico en el artículo 80 para adaptar la Ley del impuesto a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Nuevo supuesto de infracción tributaria: (artículo 170 y 171)

Se regula un nuevo supuesto de infracción tributaria y su correspondiente régimen sancionador por la falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las declaraciones-liquidaciones relativas a las salidas de las zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, o el abandono de los regímenes aduaneros, de los bienes cuya entrega o adquisición intracomunitaria para ser introducidos en las citadas áreas o vinculados a dichos regímenes se hubiese beneficiado de la exención del impuesto (operaciones asimiladas a las importaciones).

Modificaciones relativas a la nueva redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores:

Se llevan a cabo varias modificaciones técnicas para que, en caso de que actúe la excepción a la exención regulada en el artículo 108 de la LMV para la transmisión de valores, estos sean gravados por el impuesto que correspondiese, IVA o ITPAJD.

Para ello, se suprime la mención en el artículo 4.Cuatro a tales transmisiones de valores y se modifica la letra k) del artículo 20.Uno.18º, exceptuando de la exención del IVA a las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, realizadas en el mercado secundario, cuando se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto.

.

6.       Ley del Impuesto General Indirecto Canario

Se incorporan las mismas modificaciones llevadas a cabo en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el régimen sea uniforme en todo el territorio del Estado.

.

7.       Limitaciones a los pagos en efectivo

Con efectos desde el 20 de noviembre, se establece una limitación para los pagos en efectivo correspondientes a operaciones con importe igual o superior a 2.500 euros, siempre y cuando alguna de las partes actúe como empresario o profesional. Este importe se eleva a 15.000 euros si el pagador es una persona física que no actúa como empresario o profesional y sin domicilio fiscal en España. No resulta aplicable la limitación a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

El incumplimiento de estas limitaciones constituye infracción administrativa, calificada como grave, considerando sujeto infractor tanto al que pague como al que reciba importes en efectivo por encima del límite. Ambos responden solidariamente de la infracción, que prescribirá a los cinco años a contar desde su comisión.

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo, consistiendo la sanción en multa pecuniaria del 25 %. La sanción prescribirá a los cinco años a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone.

Se exime de responsabilidad por infracción al participante en la operación que denuncie la misma ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, identificando a la otra parte. La presentación simultánea de denuncia por ambas partes no exonera a ninguna de las dos.

.

8.       Ley 24/1988, del Mercado de Valores

Se modifica el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores con la intención de convertirlo realmente en una medida antielusión – propósito para el que fue creado originariamente –, que evite que escapen de la tributación las transmisiones de inmuebles que, mediante la interposición de sociedades, se encuentren disfrazadas de transmisiones de valores.