Model 720: declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger

Què és?

El model 720 és la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger als que fan referència els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, General Tributària.

Per un major detall sobre els citats articles (exempcions, valoracions, règim sancionador, etc) premeu aquí.

Què s’hi declara?

L’obligació a declarar es divideix en tres blocs:

 • Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • Informació sobre béns immobles situats a l’estranger i drets sobre aquests.

Qui ha d’informar?

 • Les persones físiques i jurídiques residents,
 • Els establiments permanents de persones o entitats no residents,
 • Les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició,

respecte dels béns i drets citats a l’apartat anterior dels que resultin titulars, titulars reals, representants, autoritzats, beneficiaris, etc. que estiguin situats a l’estranger a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars o titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració, i ja no ho siguin a 31 de desembre. En aquest supòsit, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en què van deixar de tenir aquesta condició (en el cas d’immobles, valor de transmissió i la seva data).

Causes que motiven la presentació del model 720

Primera declaració:

 • S’haurà d’informar sobre els blocs d’informació sobre els que es superi l’import de 50.000 euros, segons les normes de valoració establertes en els citats articles.

Declaracions posteriors:

 • Quan algun dels tres blocs superi l’import de 50.000 euros.
 • Quan algun dels blocs declarats experimenti un increment superior a 20.000 euros respecte a l’última declaració presentada.
 • Quan durant l’any s’hagi deixat de ser titular, representant, autoritzat, etc d’algun del elements dels tres blocs.

Cal tenir en compte que, quan es comparteix la titularitat sobre un element amb un valor superior a 50.000 euros, s’haurà d’informar del valor total, sense prorratejar, indicant el percentatge de participació. Això vol dir que, independentment que la participació del contribuent sigui inferior a 50.000 euros, aquest estarà obligat a presentar el model 720 si l’import total supera aquesta xifra.

Composició del model 720

El model 720 està composat per dos tipus de registres:

 • El registre del declarant, on hi figuraran les dades del declarant i la suma total dels imports declarats en els registres de detall.
 • El registre de detall, on s’hi ha d’incloure tota la informació relativa als béns i drets que es declaren d’acord amb allò establert en els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, seguint els codis indicats per les instruccions del model.

Cada model 720 estarà composat per un únic registre del declarant, i tants registres de detall com béns i drets es declarin.

Termini de presentació

El projecte de l’ordre del HAP estableix que la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2012 es farà durant els mesos de març i abril de 2013.

Pels anys posteriors, el termini serà de l’1 de gener al 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

Los comentarios están cerrados.