Model 720: declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger

Què és?

El model 720 és la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger als que fan referència els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, General Tributària.

Per un major detall sobre els citats articles (exempcions, valoracions, règim sancionador, etc) premeu aquí.

Què s’hi declara?

L’obligació a declarar es divideix en tres blocs:

 • Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • Informació sobre béns immobles situats a l’estranger i drets sobre aquests.

Qui ha d’informar?

 • Les persones físiques i jurídiques residents,
 • Els establiments permanents de persones o entitats no residents,
 • Les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica, que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició,

respecte dels béns i drets citats a l’apartat anterior dels que resultin titulars, titulars reals, representants, autoritzats, beneficiaris, etc. que estiguin situats a l’estranger a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars o titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració, i ja no ho siguin a 31 de desembre. En aquest supòsit, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en què van deixar de tenir aquesta condició (en el cas d’immobles, valor de transmissió i la seva data).

Causes que motiven la presentació del model 720

Primera declaració:

 • S’haurà d’informar sobre els blocs d’informació sobre els que es superi l’import de 50.000 euros, segons les normes de valoració establertes en els citats articles.

Declaracions posteriors:

 • Quan algun dels tres blocs superi l’import de 50.000 euros.
 • Quan algun dels blocs declarats experimenti un increment superior a 20.000 euros respecte a l’última declaració presentada.
 • Quan durant l’any s’hagi deixat de ser titular, representant, autoritzat, etc d’algun del elements dels tres blocs.

Cal tenir en compte que, quan es comparteix la titularitat sobre un element amb un valor superior a 50.000 euros, s’haurà d’informar del valor total, sense prorratejar, indicant el percentatge de participació. Això vol dir que, independentment que la participació del contribuent sigui inferior a 50.000 euros, aquest estarà obligat a presentar el model 720 si l’import total supera aquesta xifra.

Composició del model 720

El model 720 està composat per dos tipus de registres:

 • El registre del declarant, on hi figuraran les dades del declarant i la suma total dels imports declarats en els registres de detall.
 • El registre de detall, on s’hi ha d’incloure tota la informació relativa als béns i drets que es declaren d’acord amb allò establert en els articles 42 Bis, 42 Ter i 54 Bis de la Llei 58/2008, seguint els codis indicats per les instruccions del model.

Cada model 720 estarà composat per un únic registre del declarant, i tants registres de detall com béns i drets es declarin.

Termini de presentació

El projecte de l’ordre del HAP estableix que la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2012 es farà durant els mesos de març i abril de 2013.

Pels anys posteriors, el termini serà de l’1 de gener al 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

Novetats aplicables als pagaments fraccionats

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012 de 30 de juliol, planteja diverses modificacions de cara als pagaments fraccionats que es realitzin a partir del 15 de juliol de 2012 que, en la majoria d’empreses, prendrà efectes en el pagament fraccionat d’aquest mes d’octubre.

La nova normativa només afecta a aquelles societats que calculen els pagaments fraccionats en funció de la base imposable del exercici corrent, que són aquelles societats que hagin superat els 6.010.121,04 d’euros en l’exercici anterior, o que optin per aquesta opció.

Les novetats es centren en tres punts:

Import mínim dels pagaments fraccionats

Per les societats que hagin arribat als vint milions d’euros de facturació en l’exercici anterior, el pagaments fraccionat no podrà ser inferior al 12% del resultat positiu d’explotació, minorat únicament pels pagaments fraccionats del període realitzats. Aquest percentatge serà del 6% per aquelles entitats que apliquin, com a mínim en el 85% dels seus ingressos, l’exempció per doble imposició econòmica internacional, o per rendes obtingudes a l’estranger, així com la deducció per doble imposició interna.

Base imposable

Es modifica la base imposable respecte la qual es calculen els pagaments fraccionats, integrant el 25% dels dividends i les rendes meritades durant l’exercici, encara que els hi sigui d’aplicació l’exempció per doble imposició econòmica internacional.

Quantitat del pagament fraccionat

La quantitat del pagament fraccionat dependrà del volum d’operacions de l’exercici anterior, de la següent manera:

-          Fins a 10 milions d’euros: 5/7 pel tipus de gravamen arrodonit per defecte.

-          Entre 10 i 20 milions d’euros: 15/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

-          Entre 20 i 60 milions d’euros: 17/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

-          A partir de 60 milions d’euros: 19/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

Limitacions de les bases imposables negatives (BIN)

A l’hora de calcular els pagaments fraccionats, s’ha de tenir present que la nova normativa estableix limitacions de les bases imposables negatives en certes empreses.

Per les societats que hagin tingut durant l’exercici anterior una facturació d’entre 20 i fins a 60 milions, les bases imposables negatives estaran limitades al 50% de la base imposable prèvia a la compensació. Aquesta limitació serà del 25% quan la facturació sigui d’almenys 60 milions d’euros.