Novetats aplicables als pagaments fraccionats

L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012 de 30 de juliol, planteja diverses modificacions de cara als pagaments fraccionats que es realitzin a partir del 15 de juliol de 2012 que, en la majoria d’empreses, prendrà efectes en el pagament fraccionat d’aquest mes d’octubre.

La nova normativa només afecta a aquelles societats que calculen els pagaments fraccionats en funció de la base imposable del exercici corrent, que són aquelles societats que hagin superat els 6.010.121,04 d’euros en l’exercici anterior, o que optin per aquesta opció.

Les novetats es centren en tres punts:

Import mínim dels pagaments fraccionats

Per les societats que hagin arribat als vint milions d’euros de facturació en l’exercici anterior, el pagaments fraccionat no podrà ser inferior al 12% del resultat positiu d’explotació, minorat únicament pels pagaments fraccionats del període realitzats. Aquest percentatge serà del 6% per aquelles entitats que apliquin, com a mínim en el 85% dels seus ingressos, l’exempció per doble imposició econòmica internacional, o per rendes obtingudes a l’estranger, així com la deducció per doble imposició interna.

Base imposable

Es modifica la base imposable respecte la qual es calculen els pagaments fraccionats, integrant el 25% dels dividends i les rendes meritades durant l’exercici, encara que els hi sigui d’aplicació l’exempció per doble imposició econòmica internacional.

Quantitat del pagament fraccionat

La quantitat del pagament fraccionat dependrà del volum d’operacions de l’exercici anterior, de la següent manera:

-          Fins a 10 milions d’euros: 5/7 pel tipus de gravamen arrodonit per defecte.

-          Entre 10 i 20 milions d’euros: 15/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

-          Entre 20 i 60 milions d’euros: 17/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

-          A partir de 60 milions d’euros: 19/20 pel tipus de gravamen arrodonit per excés.

Limitacions de les bases imposables negatives (BIN)

A l’hora de calcular els pagaments fraccionats, s’ha de tenir present que la nova normativa estableix limitacions de les bases imposables negatives en certes empreses.

Per les societats que hagin tingut durant l’exercici anterior una facturació d’entre 20 i fins a 60 milions, les bases imposables negatives estaran limitades al 50% de la base imposable prèvia a la compensació. Aquesta limitació serà del 25% quan la facturació sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Los comentarios están cerrados.