Sobre les obligacions d’informació al Banc d’Espanya

La circular del Banc d’Espanya nº 4/2012 modifica, des del passat 1 de gener, les obligacions d’informació per als residents a Espanya sobre les transaccions econòmiques que realitzin amb l’exterior i els saldos d’actius i passius que mantinguin amb l’exterior.

Aquesta circular estableix un nou sistema d’informació que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014, i manté el sistema actual fins a 31 de desembre de 2013. A continuació, passem a analitzar els aspectes més rellevants del sistema actual, vigent durant 2013:

.

INFORMACIÓ SOBRE COMPTES A L’ESTRANGER (CIRCULAR 3/2006)

QUI?

Persones físiques o jurídiques residents a Espanya.

QUÈ?

 1. L’obertura i la cancel·lació de comptes. En oficines a l’estranger, o amb no residents que no siguin entitats bancàries.
 2. Els abonaments i càrrecs en aquests comptes, originats per cobraments, pagaments, transferències exteriors, i compensacions de crèdits i dèbits.
 3. Els dipòsits a termini constituïts en oficines a l’estranger.

ON?

Model DD1: Per a declarar l’obertura i la cancel·lació de comptes.

Model DD2: Les variacions que es produeixin en el saldo de cadascun dels comptes, així com els cobraments, pagaments i transferències exteriors que originin aquestes variacions.

QUAN I COM?

Model DD1: En el termini d’un mes a partir de la data de l’obertura o cancel·lació.

Model DD2: En funció de la suma d’abonaments i la suma de càrrecs que es produeixin en els comptes:

 • Amb caràcter general, amb periodicitat mensual, abans del dia 20 del mes següent al qual s’informa.
 • No estan obligats a presentar declaració mensual els titulars de comptes a l’exterior quan ni la suma d’abonaments ni la de càrrecs, en un mes, arribin a l’import de 3.000.000 d’euros, o el seu contravalor en altres monedes.
 • El mes en què s’estigui obligat a presentar declaració, aquesta englobarà les operacions no informades del mes o mesos anteriors.
 • Els que hagin quedat exempts d’informar en un mes, o en tots, han de presentar una declaració en l’últim mes de cada any, que contingui les operacions no declarades durant l’any des de l’últim període declarat, així com els saldos inicial i final, abans del dia 20 de gener de l’any següent al qual s’informa.
 • Aquesta declaració anual podrà tenir un format abreujat, que contingui únicament els saldos inicial i final, i la suma total de les operacions d’abonament i de càrrec del període, quan ni l’import total d’abonaments ni de càrrecs superin, per separat, els 6.000.000 €.
 • Quan ni la suma de càrrecs ni la d’abonaments hagin superat (per separat), l’any natural, els 600.000 euros, la declaració només s’enviarà a requeriment exprés del Banc d’Espanya aquest, en un termini de dos mesos des de la sol·licitud.
.

INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS EXTERIORS EN VALORS NEGOCIABLES (CIRCULAR 2/2001)

QUI?

Persones físiques i jurídiques residents que mantinguin actius en forma de valors negociables dipositats en entitats no residents.

QUÈ?

 • El saldo dels comptes a l’inici del període, indicant el nombre de valors i el seu import.
 • Les entrades i sortides de valors en els comptes, indicant el nombre i import dels valors.
 • Els cupons o dividends abonats, indicant el nombre de valors i el seu import.
 • El saldo dels comptes al final del període, indicant número de valors i import.

ON?

Quadres 2A i 2B.

QUAN?

Mensualment, dins dels deu dies hàbils següents a la fi de cada mes.

Però no s’està obligat a remetre informació, llevat requeriment exprés, quan els saldos totals de valors negociables dipositats en entitats no residents no superin, el 31 de desembre de l’any anterior, els 6.000.000 €, i les operacions totals de valors negociables, efectuades a través d’entitats no residents, no superin durant l’any anterior els 60 milions d’euros.

.

RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS (LLEI 19/2003)

D’entre les infraccions relatives a la presentació d’aquests documents, recollides a la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, destaquem les següents:

INFRACCIONS GREUS

Són infraccions greus la manca de declaració, de veracitat, l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions d’operacions de quantia superior als 6.000.000 euros.

La sanció prevista per aquestes infraccions és una multa, que podrà ascendir fins al 50% de la quantia i mai serà inferior a 6.000 €, i una amonestació pública o privada.

INFRACCIONS LLEUS

Són infraccions lleus la manca de declaració, de veracitat, l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions d’operacions de quantia inferior als 6.000.000 euros, i les declaracions realitzades fora de termini. Aquestes infraccions prescriuen a l’any de ser comeses.

Les sancions en aquests casos són:

 • Per l’absència de declaracions, multa, que pot arribar fins al fins al 25% de la quantia, mai inferior a 3.000 €, i amonestació privada.
 • Per la presentació fora de termini de les declaracions, de 150 a 300 euros si no han transcorregut més de 6 mesos, i de 300 a 600 euros si ja han transcorregut més de 6 mesos.

Los comentarios están cerrados.