Les mesures fiscals per als emprenedors del Reial Decret-llei 4/2013

El passat dissabte 23 de febrer, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

Les mesures fiscals incloses en aquest Reial Decret-llei van enfocades a fomentar la creació d’empreses així com l’inici d’activitat emprenedora, mitjançant la reducció de la càrrega impositiva durant els primers anys d’exercici d’una activitat.

En concret, s’han produït les següents modificacions:

Impost sobre Societats

Les entitats constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013, que realitzin activitats econòmiques, tributaran al tipus impositiu del 15% pels primers 300.000 euros de base imposable, i al tipus del 20% per la resta, durant el primer període impositiu en què tinguin base imposable positiva i en el següent.

És important esmentar que aquest tipus reduït no afecta al càlcul del pagament fraccionat.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

1. Es suprimeix el límit de 15.500 euros per a l’exempció de la prestació d’atur quan es percep en la modalitat de pagament únic (aquesta modalitat es pot obtenir quan s’acredita davant l’INEM que es realitzarà una activitat professional com a treballador autònom).

En conseqüència, es suprimeix la regla d’imputació temporal de la part no exempta de la prestació d’atur en modalitat de pagament únic.

2. Es crea una nova reducció del 20% del rendiment net per als contribuents que iniciïn l’exercici d’una activitat econòmica a partir de l’1 de gener de 2013 i determinin el rendiment net segons el mètode d’estimació directa. L’import màxim de la reducció serà de 20.000 euros.

De la mateixa manera que la modificació referent a l’Impost sobre Societats, aquesta mesura s’aplicarà al primer període impositiu en què el rendiment net sigui positiu i en el període impositiu següent.

L’entrada en vigor de totes aquestes mesures es va produir ahir diumenge 24 de febrer.

Los comentarios están cerrados.