El nou formulari ETE


Logo Banc d'Espanya

Com ja us comentàvem fa un any, la circular nº 4/2012 del Banc d’Espanya va modificar les obligacions d’informació per als residents espanyols, ja siguin persones físiques o persones jurídiques, sobre les transaccions econòmiques que es realitzen amb l’exterior, i sobre els saldos d’actius i passius mantinguts amb l’exterior.

Aquesta nova declaració es presenta a través del formulari ETE (Enquestes de Transaccions Exteriors) i durant 2013 ha conviscut i conviu encara amb les anteriors obligacions d’informació (models DD1, DD2, quadres 2A i 2B, etc.) que deixaran d’existir a partir de l’1 de gener del 2014 (més informació sobre aquests altres models, aquí).

Veiem a continuació les característiques més importants del formulari ETE:

Qui el presenta?

Estan obligats a informar al Banc d’Espanya les persones físiques i jurídiques residents a Espanya, amb l’excepció de les entitats financeres, que realitzen transaccions amb no residents o mantinguin actius o passius enfront de l’exterior.

Què es presenta?

D’acord amb la circular 4/2012, la informació es divideix en dos blocs:

 1. Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, bé es liquidin mitjançant transferències exteriors, mitjançant abonaments en comptes bancaris o interempresa, per compensació, o mitjançant efectiu.

 2. Saldos i variacions d’actius o passius enfront l’exterior, sigui quina sigui la forma en què es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes interempresa, dipòsits d’efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

La informació concreta que apareix al formulari és la següent:

 1. Valors tant negociables com no negociables.

  • Accions i altres formes de participació en el capital.
  • Valors dipositats en entitats no residents.
  • Emissions a l’exterior.
  • Adquisicions / cessions temporals i préstecs de valors.
 1. Préstecs, crèdits, dipòsits i comptes amb no residents (inclou comptes cash-pooling i interempreses).

 2. Derivats financers.

 3. Operacions comercials, serveis i altres operacions que no quedin incloses en apartats anteriors. Només s’informarà el total meritat i cobrat/pagat en el període, sense incloure informació sobre partides aranzelàries, ni país, ni moneda de contrapartida.

En funció de si la versió a presentar és la normal o la resumida (veurem en el següent punt els requisits per a poder realitzar aquesta versió resumida) els detalls a proporcionar seran uns o altres.

És important esmentar que els imports s’hauran d’informar en euros i, per tant, les transaccions denominades en una altra moneda s’hauran de convertir a euros al canvi oficial de la data en què aquesta transacció s’hagués efectuat. De la mateixa manera, els saldos s’hauran de convertir a euros segons el canvi de l’últim dia hàbil del període.

Quan es presenta?

Pel que fa a la periodicitat i termini de la declaració, trobem les següents possibilitats:

 • Periodicitat mensual, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes natural, si els imports de les transaccions durant l’any immediatament anterior, o els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, resulten iguals o superiors a 300 milions d’euros.

 • Periodicitat trimestral, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada trimestre natural, si els imports de les transaccions durant l’any immediatament anterior, o els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, resulten iguals o superiors a 100 milions i inferiors a 300 milions d’euros.

 • Periodicitat anual, i no més tard del 20 de gener de l’any següent, si els imports de les transaccions durant l’any immediatament anterior, o els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, resulten inferiors a 100 milions d’euros.

Quan no se superi el milió d’euros la declaració només s’enviarà al Banc d’Espanya a requeriment exprés d’aquest, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de la sol·licitud.

La declaració s’ha de presentar amb la periodicitat que correspongui, a partir del moment en què els límits anteriors s’excedeixin. Així, per exemple, podria passar-se de presentar declaració trimestral a presentar declaració mensual durant el mateix any, si es superessin durant l’any els 300 milions d’euros.

Quan els imports de les transaccions durant l’any immediatament anterior, o els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, resultin inferiors a 50 milions d’euros, la declaració anual es podrà fer de forma RESUMIDA, facilitant molt el seu compliment.

Val la pena destacar que el Banc d’Espanya, si ho considera oportú, pot requerir que s’efectuï la declaració amb una freqüència superior a la que correspondria d’acord amb l’establert anteriorment.

Així mateix podria requerir que la declaració anual es realitzés sense resumir.

Com es presenta?

La presentació de l’ETE s’ha de fer, de forma obligatòria, per via telemàtica. Tant per a persones físiques com per persones jurídiques.

D’acord amb la informació existent fins a la data, aquesta presentació telemàtica només es podrà dur a terme per l’obligat a informar. És a dir, tal com està configurada actualment la plataforma de presentació, no és possible que un tercer presenti l’ETE en representació del declarant, sinó que ha de ser presentat amb el certificat electrònic del propi obligat a informar.

Quines sancions té si no es presenta?

D’entre les infraccions relatives a la presentació d’aquest formulari, recollides a la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre el règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, destaquem les següents:

Infraccions greus

Són infraccions greus la manca de declaració i la falta de veracitat (omissió o inexactitud de dades) de les declaracions d’operacions de quantia superior a 6.000.000 euros.

La sanció prevista per a aquestes infraccions és una multa, que podrà ascendir fins al 50 % de la quantia i mai serà inferior a 6.000 €, i una amonestació pública o privada.

Infraccions lleus

Són infraccions lleus la manca de declaració i la falta de veracitat (omissió o inexactitud de dades) de les declaracions d’operacions de quantia inferior a 6.000.000 euros, i les declaracions realitzades fora de termini. Aquestes infraccions prescriuen a l’any de ser comeses.

Les sancions en aquests casos són:

 • Per l’absència de declaracions, multa, que pot arribar fins al 25 % de la quantia, mai inferior a 3.000 €, i amonestació privada.

 • Per a la presentació fora de termini de les declaracions, de 150 a 300 euros si no han transcorregut més de 6 mesos, i de 300 a 600 euros si ja han passat més de 6 mesos.

Enllaços d’interès

Los comentarios están cerrados.