Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Al Consell de Ministres celebrat ahir 24 de maig de 2013, es va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització.

Les principals mesures d’aquest avantprojecte en matèria fiscal són les següents:

IVA per criteri de caixa

Per pal·liar els problemes de liquiditat i d’accés al crèdit de les empreses, es crearà, en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit, un règim especial del criteri de caixa, d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2014.

Segons el criteri de caixa, l’IVA repercutit a les vendes serà exigible en el moment en que es rebi el pagament de la factura, però el dret a deducció de l’IVA suportat també quedarà ajornat al moment en que s’efectuï el pagament al proveïdor.

Els clients i proveïdors del subjecte passiu acollit a aquest nou règim també hauran d’utilitzar el criteri de caixa per les operacions realitzades amb aquest.

A més, l’avantatge estarà subjecte a limitacions temporals, ja que els empresaris hauran d’ingressar l’IVA de cada any (fins a 31/12) encara que no l’hagin cobrat.

Aquest règim serà voluntari i s’hi podran acollir els subjectes passius d’IVA amb un volum d’operacions inferior als 2 milions d’euros.

Deducció per reinversió de beneficis

Les empreses amb un volum de negoci inferior a 10 milions d’euros, les de nova creació i les que formin part d’un grup de societats més gran, es podran deduir fins a un 10 % dels beneficis obtinguts en el període impositiu que es reinverteixin en l’activitat econòmica.

Aquests beneficis s’hauran d’invertir en elements nous d’immobilitzat material o en operacions immobiliàries. El termini per realitzar la inversió serà des de l’inici de l’any fiscal en que s’obtinguin els beneficis fins al final del segon any posterior.

Deducció per R+D

Es permetrà, sota condicions, que les deduccions per R+D es puguin aplicar sense límit a la quota íntegra de l’Impost sobre Societats. A més, si s’escau, es procedirà a l’abonament de la deducció per R + D, amb un límit màxim conjunt de 3 milions d’euros anuals, si bé amb una taxa de descompte respecte a l’import inicialment previst de la deducció, sempre que es mantinguin les activitats de R+D i l’ocupació.

Incentius fiscals per a la cessió d’actius intangibles (“Patent Box”)

Es pretén que l’incentiu recaigui sobre la renda neta derivada de l’actiu cedit i no sobre els ingressos procedents del mateix com fins ara. No s’ha concretat en què consistirà aquesta modificació.

Incentius fiscals als inversors de proximitat

Amb l’objecte d’afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents que, a més del capital financer, aportin els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en què inverteixen (inversors de proximitat) o d’aquells que només estiguin interessats en aportar capital, s’estableix un doble incentiu fiscal a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

  • Deducció del 20 % de la quota estatal a l’IRPF de la inversió realitzada en entrar a la societat. La base màxima de la deducció serà de 20.000 euros anuals.
  • Exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació.

Los comentarios están cerrados.