El projecte de Llei de Mesures Tributàries al detall

El passat dijous va sortir publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals el projecte de Llei de Mesures Tributàries que es va aprovar dijous 27 de setembre pel Consell de Ministres.

A continuació us presentem al detall totes les mesures incloses:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1. Eliminació de la deducció per inversió en habitatge habitual de l’article 68.1 (i de la menció a la mateixa a la resta d’articles) amb efectes des d’1 de gener de 2013.

Es crea la disposició transitòria divuitena que manté el tractament per qui hagi invertit abans de l’1 de gener de 2013. Els qui tinguin compte habitatge i a 1 de gener de 2013 no hagin adquirit habitatge, podran sumar a la quota de l’exercici 2012 les deduccions practicades fins ara, sense interessos de demora.

2. Es suprimeix l’article 7.ñ, relatiu a l’exempció dels premis de les loteries i apostes organitzades per Loteries i Apostes de l’Estat i pels òrgans o entitats de les comunitats autònomes, així com dels organitzats per la Creu Roja Espanyola i la Organització Nacional de Cecs Espanyols, i entitats similars de la Unió Europea, amb efectes des d’1 de gener de 2013.

Es crea la disposició addicional trenta-tresena: “Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes”, amb efectes des d’1 de gener de 2013, que gravarà els premis que apareixien a l’article 7.ñ.

Estaran exempts els premis amb import inferior o igual a 2.500 €, els que superin aquest import estan subjectes per l’excés. Aquesta quantia s’aplica per apostes iguals o superiors a 1 €.
En cas que l’aposta sigui inferior a 1 €, l’exempció màxima s’establirà proporcionalment (per exemple, una aposta de 50 cèntims comportaria una exempció de fins a 1.250 €).

La base imposable és l’import del premi no exempt. En cas de premis en espècie la base imposable estarà formada per l’excés de valor de mercat del premi sobre l’exempció, afegint l’ingrés a compte corresponent.

En cas que el premi fos de titularitat compartida, l’exempció i la base imposable s’hauran de prorratejar entre els cotitulars.

El tipus aplicable serà del 20 per cent i l’impost es meritarà al moment en què s’aboni el premi.

Els premis estaran subjectes a retenció del 20%, que alliberarà de l’obligació de presentar autoliquidació per l’impost. Tampoc hi ha obligació d’autoliquidar quan el premi sigui inferior a l’import de l’exempció aplicable.

No s’integraran a la base imposable de l’impost (IRPF i IRNR) els premis ni les retencions.

3. Amb efectes des d’1 de gener de 2012, es modifica l’article 33.5.d, que regula el que no es considera pèrdua patrimonial. Fins ara, no eren pèrdues patrimonials les derivades del joc. Quan s’aprovi aquesta modificació, no seran pèrdues les que excedeixin dels guanys, és a dir, es permetrà descomptar les pèrdues de l’import dels guanys obtinguts.

4. Es modifica l’article 46.b que estableix què constitueix renda de l’estalvi. Actualment s’inclouen tots els guanys i pèrdues patrimonials. La nova redacció només inclourà les que provinguin d’elements adquirits amb més d’un any d’antelació.
Per tant, els guanys i pèrdues generades en menys d’un any passaran a formar part de la renda general.

Actualment la base imposable general s’obté sumant dues xifres:

a) El saldo resultant d’integrar i compensar rendiments i imputacions de renda.

b) El saldo positiu resultant de compensar guanys i pèrdues patrimonials de la base general.

En el cas que aquesta segona xifra sigui negativa, existeix la possibilitat de compensar aquest saldo negatiu amb el saldo positiu de la primera xifra, amb el límit del 25% d’aquesta.
Per evitar que la inclusió a la base general de les pèrdues generades a curt termini pugui reduir-la en excés, a partir d’1 de gener de 2013 es modifica l’article 48.b, reduint el límit del 25% al ​​10%. Es segueix disposant de 4 anys per realitzar aquesta compensació.

S’afegeixen els apartats 5 i 6 a la disposició transitòria setena que permeten seguir aplicant la redacció vigent a les pèrdues patrimonials pendents de compensació.

5. Es modifica l’article 43.1.1, que regula la valoració de les rendes en espècie.
Actualment, en el cas d’utilització d’un habitatge el valor de la renda en espècie és el 10% del valor cadastral. Després de la modificació, aquest cas només és aplicable quan l’habitatge sigui propietat del pagador de la renda.
S’afegeix a l’article 43.1.1.d, que valora les rendes en espècie pel cost per al pagador, el cas d’utilització d’habitatge que no sigui propietat del pagador, sempre que aquest cost no sigui inferior al 10% del valor cadastral.

6. Es prorroga per 2013 la disposició addicional 27ª que regula la reducció del 20% del rendiment net d’activitats econòmiques per creació o manteniment d’ocupació (respecte a la plantilla mitja de 2008) per a contribuents que exerceixin activitats econòmiques amb import net de la xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i plantilla inferior a 25 empleats.

7. Es prorroga per 2013 la consideració com a despeses de formació a aquelles despeses destinades a habituar als empleats a l’ús de noves tecnologies, als efectes de l’article 42.b de la LIRPF (no són renda en espècie) i l’article 40 de la LIS (atorguen dret a deducció).

IMPOST SOBRE SOCIETATS

1. Per als períodes impositius que s’iniciïn durant 2013 i 2014, es limita al 70% la deduïbilitat de les amortitzacions per a aquelles entitats que no compleixin els requisits per ser considerades de reduïda dimensió (requisits a l’article 108 del TRLIS). Per tant, s’incrementarà el termini de deduïbilitat fiscal de l’amortització.

2. Es prorroga per a 2013 el tipus de gravamen reduït del 20% (sobre els primers 300.000 euros de base imposable) per manteniment o creació de llocs de treball (respecte del primer període impositiu iniciat el 2008) regulat a la disposició addicional dotzena, per les entitats amb import net de la xifra de negocis inferior a 5 milions i plantilla inferior a 25 empleats. L’excés de base imposable sobre els primers 300.000 euros tributarà al 25%.

3. Es permetrà l’actualització de balanços. Prem aquí per llegir més informació sobre aquesta mesura.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

1. S’endarrereix fins l’1 de gener de 2014 la modificació de l’article 33 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni que establirà la bonificació del 100% de la quota íntegra. És a dir, es prorroga un any més la tributació per aquest l’impost.

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1. S’afegeix la disposició addicional cinquena que estableix el gravamen especial sobre els premis de loteries i apostes en els mateixos termes que per a l’IRPF, per als contribuents que operin sense establiment permanent.
Els premis estaran subjectes a retenció, fins i tot en el cas que estiguin exempts en virtut d’un conveni per evitar la doble imposició. En conseqüència, si es retenen quantitats superiors a les que permeti el conveni, posteriorment es podrà sol·licitar la devolució de l’excés retingut.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

1. Es modifica l’article 8.2 que descriu el concepte de lliurament de béns, especificant que es considera lliurament la adjudicació de terrenys o edificacions que realitza una comunitat de béns als seus comuners.

2. Es modifiquen els articles 80.4 i 80.5 que regulen la modificació de la base imposable als casos d’incobrables. Concretament s’afegeix l’especificació de que, a les operacions a terminis, és suficient instar el cobrament d’un dels terminis mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial per poder modificar la base per tots els terminis impagats.
A més, s’estableix que en els casos en què el destinatari de l’operació no actuï en condició d’empresari o professional s’entén que les quantitats que paga inclouen l’IVA, per evitar que aquests destinataris quedin en la posició de deutors davant la Hisenda Pública.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

1. Es modifica l’article 40.2 del TRLITPAJD que regula la subjecció a documents administratius de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’ITPAJD, excloent de la subjecció a les anotacions preventives d’embargament ordenades d’ofici per l’Administració competent.

TRIBUTS LOCALS

1. Taxes. Amb efectes des d’1 de gener de 2013 es modifica l’article 25 que estableix la necessitat de realitzar un informe tècnic-econòmic per poder adoptar acords d’establiment de taxes. Aquest informe no serà necessari quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions, ni en els supòsits de disminució de l’import de les taxes.

2. IBI. S’introdueix un nou paràgraf a l’article 62.2.b, que regula l’exempció de l’IBI per als immobles declarats d’interès cultural, establint com a requisit per a l’exempció que no estiguin afectes a explotacions econòmiques, excepte que sigui una de les incloses a l’article 7 de la Llei 49/2002 (règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives).

S’afegeixen també, a l’article 74, dues noves bonificacions potestatives de fins al 95%. La primera per als béns que quedin exclosos de l’exempció esmentada a l’apartat anterior, i la segona per als immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques d’especial interès o utilitat municipal.

3. IAE. S’afegeix una bonificació potestativa de fins al 95% per als subjectes passius que desenvolupin activitats econòmiques d’especial interès o utilitat municipal.
A més, es modifica la regla 14.1.F.b.2, aclarint que per a aquells establiments que romanguin oberts durant un període inferior a l’any, la reducció fixada en les Tarifes també és aplicable a la quota de superfície. També s’afegeix la regla 14.5 que estableix la incompatibilitat entre l’aplicació d’aquesta reducció i la presentació de la baixa per cessament d’activitat.

CADASTRE IMMOBILIARI

1. En quant a les modificacions de la Llei del Cadastre Immobiliari, s’afegeix l’article 20.3 que preveu la possibilitat d’una tramitació abreujada del procediment d’inspecció cadastral.
També es modifica l’article 27.4 estableix que les ponències de valors no podran ser objecte d’impugnació en ocasió de la determinació individualitzada o la posterior aplicació dels valors cadastrals resultants de les mateixes.
Per acabar, s’atorga major flexibilitat a l’actualització dels valors cadastrals mitjançant les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, mitjançant l’aplicació de coeficients.

Los comentarios están cerrados.