Augment de l’import mínim dels pagaments fraccionats

Divendres passat es va publicar el Reial Decret-llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que havia estat aprovat el dia anterior pel Consell de Ministres.

Aquest Reial Decret-llei, al seu únic article, introdueix una disposició addicional a la Llei de l’IS que modifica el càlcul dels pagaments fraccionats pels contribuents amb import net de la xifra de negocis, dels 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, de 10 milions d’euros o superior.

Les modificacions introduïdes són dues:

  1. El percentatge per calcular el pagament a compte passa a ser del 24%, en lloc del 17% actual.
  2. La quantitat a ingressar no podrà ser inferior al 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any (segons el pagament fraccionat de què es tracti). Aquest percentatge serà del 25% per les entitats de crèdit i les entitats que es dediquin a l’exploració de jaciments d’hidrocarburs.

És a dir, s’haurà de calcular el pagament a compte com fins ara, però utilitzant el nou tipus del 24%. Llavors, si la quantitat a ingressar és inferior al 23% del resultat comptable, s’haurà d’ingressar aquest segon import.

Aquest Reial Decret-llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, de manera que ja afectarà els pagaments fraccionats que han de presentar-se aquest mes d’octubre.

Segons ha informat el Govern, aquesta modificació tindrà vigència indefinida, tot i que encara ha de ser convalidada pel Parlament en properes setmanes.

Los comentarios están cerrados.