Novedades relativas al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica

Como ya sabéis, el Tribunal Supremo interpuso – mediante Auto de 16 de junio de 2016 – una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En dicho auto el Tribunal Supremo insinuaba la posible incompatibilidad del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (en adelante, IVPEE) con la normativa Europea; además de plantear la cuestión de inconstitucionalidad por considerar que el IVPEE podía ser contrario al principio de tributar de conformidad con la capacidad económica tutelado en el artículo 31 de la Constitución.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional optó por inadmitir y ello por entender que al plantearse en el propio auto la posible vulneración del derecho Europeo, ésta cuestión debía decidirse previamente, por lo que no entró a valorar el fondo de la cuestión planteada.

Tras la devolución de actuaciones, el Tribunal Supremo debía decidir sobre la posibilidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, previamente a lo cual dio traslado a las partes. Pues bien, finalmente el Tribunal Supremo ha considerado de conformidad con lo planteado por el abogado del Estado que no procedía plantear cuestión prejudicial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo reitera, mediante Auto de 8 de enero de 2018, su duda sobre la Constitucionalidad del Impuesto por entender que el IAE y IVPEE graban la misma capacidad de renta, sin que este último tenga una finalidad más allá de la recaudatoria, por lo que podría vulnerar el principio de capacidad económica.

El llibre ‘De nuestros impuestos y su administración’, guardonat amb el Premi Joan Sardà Dexeus

Publicat originàriament a la web de l’Universitat de Barcelona el dia 27/10/2016:

El llibre De nuestros impuestos y su administración, de José M. Durán i Alejandro Esteller (ed.), ha estat guardonat amb el Premi Joan Sardà Dexeus al treball de més rellevància en l’àmbit de l’economia i l’empresa en el darrer any. El lliurament del guardó, convocat per la Revista Econòmica de Catalunya i atorgat pel Col·legi d’Economistes, ha tingut lloc el 27 d’octubre en el decurs del Sopar dels Economistes. Aquest premi, que també es concedeix a les millors trajectòries professionals en la difusió de l’economia, porta el nom de l’eminent economista Joan Sardà Dexeus (1910-1985), i en edicions anteriors l’han rebut economistes com ara Francesc Cabana, Jordi Maluquer, Guillem López Casanovas, Germà Bel, Antoni Serra Ramoneda, o Núria Bosch, entre d’altres. L’obra premiada es va publicar el 2015 dins de la col·lecció Economia UB d’Edicions de la Universitat de Barcelona.

De nuestros impuestos y su administración analitza de manera acurada, a partir de reconeguts especialistes en la matèria, el funcionament de l’administració fiscal espanyola i intenta donar resposta a com hauria d’adaptar-se —amb eines legals modernes i homologables als països més desenvolupats del nostre entorn— per poder aconseguir ser justa i financerament sostenible.

La viabilitat financera del sector públic depèn de manera crucial no només de quins impostos es tenen i com es regulen, sinó sobretot de com s’administren. No serveix de res legislar establint com a objectius la justícia i la sostenibilitat financera si després l’administració no és capaç d’assegurar el compliment fiscal i obtenir la recaptació desitjada. El llibre intenta donar resposta a com la nostra administració tributària hauria d’adaptar-se als reptes actuals per aconseguir el seu objectiu de forma més eficaç i eficient.

L’obra recull les contribucions dels acadèmics, responsables de l’administració i professionals de la fiscalitat que van participar en el Fòrum Fiscal 2.0 —organitzat per l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) amb l’objectiu d’analitzar quin model d’administració fiscal dels països desenvolupats s’adequaria millor al sistema espanyol—, i proposa vies per aconseguir que la nostra administració tributària s’adapti als reptes actuals i sigui capaç d’assegurar el compliment fiscal necessari per assolir una societat justa a través de la sostenibilitat financera. Al llarg de tres capítols estructurats de forma dual (plantejament i discussió), els autors (José M. Durán, Alejandro Esteller, Joel Slemrod —autèntica autoritat mundial en la matèria—, Jonathan Leigh Pemberton, Josep Costa i Solà, Joan Iglesias i Jorge Onrubia) estudien la situació de l’administració tributària espanyola i fan propostes concretes de reforma, a partir de l’anàlisi dels principals models de tributació dels països més desenvolupats del nostre entorn. El llibre es clou amb la valoració de l’administració tributària espanyola que fan cinc reputats especialistes: Federico Blanco, Jesús Gascón, Llorenç Maristany, Jaume Menéndez i Valentí Pich.

Aquest llibre forma part de la nova col·lecció Economia UB, nascuda amb l’objectiu d’incidir en les qüestions fonamentals del debat econòmic actual des de la Universitat. En formen part també els títols Autonomía y equidad en la financiación municipal: dos principios compatibles, de Maite Vilalta (ed.), Matemàtica financera. Anàlisi d’operacions de finançament, de Carmen Badía, María Mercedes Galisteo, Maria Àngels Pons, Teresa Preixens i Francisco Javier Sarrasí, i La crisis del euro y su impacto en la economía y la sociedad, de Carlos Encinas (coord.), Juan Tugores, Elisenda Paluzie, Nicholas Tsounis, George Polychronopoulos, José Francisco Reyes i Oscar Ugarteche. Ben aviat apareixerà en aquesta col·lecció Mathematics for Economics and Business, de Roman Adillon, Mikel Álvarez, Dolors Gil i Lambert Jorba. Els dos darrers títols, de propera aparició, són El Banc de Barcelona, 1874-1920. Decadència i fallida, de Yolanda Blasco-Martel, Carles Sudrià i Triay; i Literatura i economia, de Joaquim Perramon, Jordi Pascual, Francesc Cabana, Francesc Mercadé, Ricard Fernández Ontiveros i Lluís Miret.

José M. Durán Cabré és llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (amb premi extraordinari i Premi del Consell Econòmic i Social). També és llicenciat en Dret per la mateixa Universitat i màster en estudis fiscals per la Universitat de Bath (Gran Bretanya). És professor del Departament d’Economia Pública de la UB i investigador i gerent de l’IEB. És especialista en sistemes i federalisme fiscal, imposició sobre la riquesa, ambiental i externalitats.

Alejandro Esteller Moré és professor del Departament d’Economia Pública de la UB. Màster en Economia per la Universitat d’Essex (Leatherland Book Prize) i doctor en Economia per la UB (premi extraordinari i Premi José Manuel Blecua). És investigador de l’IEB, i director de la línia de recerca sobre anàlisi de sistemes impositius del mateix IEB. És editor associat d’hisenda pública espanyola i especialista en economia pública i federalisme fiscal.

Augment de l’import mínim dels pagaments fraccionats

Divendres passat es va publicar el Reial Decret-llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que havia estat aprovat el dia anterior pel Consell de Ministres.

Aquest Reial Decret-llei, al seu únic article, introdueix una disposició addicional a la Llei de l’IS que modifica el càlcul dels pagaments fraccionats pels contribuents amb import net de la xifra de negocis, dels 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, de 10 milions d’euros o superior.

Les modificacions introduïdes són dues:

 1. El percentatge per calcular el pagament a compte passa a ser del 24%, en lloc del 17% actual.
 2. La quantitat a ingressar no podrà ser inferior al 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any (segons el pagament fraccionat de què es tracti). Aquest percentatge serà del 25% per les entitats de crèdit i les entitats que es dediquin a l’exploració de jaciments d’hidrocarburs.

És a dir, s’haurà de calcular el pagament a compte com fins ara, però utilitzant el nou tipus del 24%. Llavors, si la quantitat a ingressar és inferior al 23% del resultat comptable, s’haurà d’ingressar aquest segon import.

Aquest Reial Decret-llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, de manera que ja afectarà els pagaments fraccionats que han de presentar-se aquest mes d’octubre.

Segons ha informat el Govern, aquesta modificació tindrà vigència indefinida, tot i que encara ha de ser convalidada pel Parlament en properes setmanes.

Resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC – Información a incorporar en la memoria sobre el periodo medio de pago a proveedores

El pasado 5 de febrero de 2016 entró en vigor la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

La resolución busca sistematizar la información que debe recoger la memoria sobre el plazo de pago a proveedores, siendo de aplicación a todas las sociedades mercantiles españolas, salvo las dependientes de las Administraciones Públicas.

Esta resolución tiene efectos retroactivos a las cuentas anuales de ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015, por lo que será de aplicación en las CCAA del ejercicio 2015 que deben presentarse en unos meses.

¿Qué información de incluirse en la memoria?

La nota a incluir en la memoria tendrá por denominación: «Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»

Su contenido dependerá de si la empresa se acoge al modelo normal de la memoria o puede utilizar el abreviado o el de PYMES.

Modelo normal de memoria

La información a incluir es la siguiente:

 • Período de medio de pago a proveedores.
 • Ratio de las operaciones pagadas.
 • Ratio de las operaciones pendientes de pago.
 • Total pagos realizados.
 • Total pagos pendientes.

Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

Cuadro memoria normal

Modelo de memoria abreviada y PYMES

En estos casos solo se incluirá información respecto al Período medio de pago a proveedores en el siguiente cuadro:

Cuadro memoria abreviada y PYMES

Debemos tener en cuenta que, con carácter general y con independencia del modelo de memoria, también se debe suministrar cualquier información que la sociedad considere adecuada para aclarar aquellas circunstancias que pudieran distorsionar el resultado obtenido en el cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

Otro detalle a considerar es que al tratarse del primer ejercicio en el que es de aplicación esta resolución, no se deberá presentar información comparativa, calificándose estas CCAA de iniciales en cuanto al principio de uniformidad y al requisito de comparabilidad.

¿Qué operaciones se deben tener en cuenta a estos efectos?

Las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración Pública correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios.

En concreto, aquellas operaciones que figuren en el epígrafe de Acreedores comerciales del pasivo corriente del balance.

Deben excluirse las deudas derivadas de:

 • Proveedores de inmovilizado.
 • Arrendamiento financiero.
 • Las que sean objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos

¿Cómo debe calcularse el período medio de pago a proveedores?

1. Las sociedades que elaboren el modelo normal de memoria, calcularán el periodo medio de pago a proveedores de acuerdo con la siguiente fórmula:

Fórmula modelo normal

Donde los componentes de la misma son:

 • Ratio de las operaciones pagadas:
Componente fórmula 1
 • Ratio de las operaciones pendientes de pago:
Componente fórmula 2
 • Número de días de pago: días naturales que han transcurrido desde la fecha en que se inicia el cómputo del plazo hasta el pago material de la operación.
 • Número de días pendientes de pago: días naturales que trascurren desde la fecha en que se inicia el cómputo del plazo hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales (generalmente, 31/12).

Para los cálculos anteriores, el plazo comienza a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios y, si no hubiera información fiable sobre dicho momento, se podrá tomar la fecha de recepción de la factura.

Como se habrá observado, la dificultad del cálculo hace necesario disponer de medios informáticos que lo automaticen.

En relación con las sociedades mercantiles que no presenten cuentas anuales abreviadas, cabe recordar que la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, les obliga a publicar su periodo medio de pago a proveedores en su página web, si la tienen.

2. En el caso de sociedades que elaboren el modelo de memoria abreviada o de PYMES, el cálculo se realiza de la siguiente forma:

Fórmula memoria abreviada y PYMES

No define la resolución un intervalo temporal (mensual, bimensual, trimestral, etc.) para calcular el saldo medio de los acreedores comerciales, por lo que puede elegirse libremente, teniendo en cuenta que cuanto más pequeño sea el intervalo temporal más exacto será el cálculo realizado.

Obligaciones conexas de la Ley General Tributaria

La reforma de la Ley General Tributaria modifica las controvertidas obligaciones conexas. Llorenç Maristany, Vicepresidente de la AEDAF, explica por medio de un supuesto práctico el nuevo régimen de interrupción de la prescripción que se establece para todas aquellas obligaciones que, pese a ser de impuestos distintos, están conectadas entre ellas.

Nuevas retenciones 2015 – 2016

El Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, ha modificado, con fecha de efectos desde el pasado 12 de julio de 2015, los tipos de retención aplicables en el IRPF.

Os dejamos a continuación un resumen de los mismos:

Tabla retenciones
Retenciones

Entrevista a Llorenç Maristany a El Punt Avui: “Hisenda hauria de tractar els contribuents com si fossin clients”

Publicat a L’ECONÒMIC el 03/01/2015 (prem aquí per llegir-lo en edició digital)

Llorenç Maristany

La reforma fiscal, de reforma només en té el nom, o realment significa un canvi de model?

Potser és menys del que esperàvem, però Déu n’hi do els canvis que hi ha hagut. La majoria dels despatxos hem estat fins al 31 de desembre fent moltes operacions, no tant pel que vindrà o per oportunitats que puguin sortir, sinó per coses que han deixat d’existir, i per tant hi havia operacions que calia tenir molt en compte. Reforma no, potser són molts petits pedaços, però toca moltes coses, com en l’impost sobre societats, en renda, en IVA, en tema de no-residents.

.

.

Comencem per l’impost sobre societats. Baixen tipus i treuen deduccions. El canvi és força neutral, no?

Els tipus pràcticament només baixen per a les empreses que no tenen la consideració de reduïda dimensió, que deuen ser un 10 o un 20% de totes les que hi ha a l’Estat espanyol. Aquestes passen del 3% al 28% aquest any i al 25% el 2016, però en canvi se suprimeix el tipus reduït de les micropimes, que passen també a tributar el 25%. La imatge que baixen els impostos acaba sent una mica falsa si rasquem una mica. Perquè hi ha una eliminació brutal de deduccions i, a més, hi ha més coses que tributen. Per exemple, quan vagis a vendre un immoble, ja no podràs aplicar els coeficients d’actualització monetària que feia que tributessis només pel benefici real, descomptant la inflació.

Com a cosa curiosa, es posa un límit de l’1% dels volum de negocis en atencions als clients. Déu n’hi do els diners que són, però les empreses de nova creació, que al principi inverteixen molt en promoció, en sortiran molt perjudicades. No sé si ho han posat pensant en casos concrets de cara a la galeria, com ara les targetes de Bankia. És una característica del sistema legislatiu espanyol, i a vegades també del català, sense pensar que ho haurà d’aplicar molta gent.

Tots estem esperant què passarà amb la reforma de la llei general tributària que s’espera per aquesta primavera, perquè possiblement es tiraran endavant algunes qüestions polèmiques.

Com ara quines?

Per exemple, què passarà amb el període de prescripció dels impostos, què passarà amb el concepte d’obligacions connexes. La prescripció de l’IVA, comportarà automàticament la de l’impost sobre societats? No entro en si és bo o dolent, però és una cosa que fins ara no ha succeït.

Els canvis en l’IRPF?

La rebaixa dels tipus en l’escala general veurem com queda, perquè baixen els trams estatals però els autonòmics podrien pujar. En l’escala de l’estalvi, sí que és clar que baixen, però s’ha de veure quina és la rebaixa en conjunt, amb canvis com ara l’eliminació de l’exempció per als primers 1.500 euros de dividends i de la deducció per lloguer. Hi ha un conjunt de mesures que fan que el rendiment del capital mobiliari tingui millor tractament que l’immobiliari. S’elimina la reducció del 100% en els rendiments per lloguer a joves, s’eliminen els coeficients de reducció en vendes a partir de 400.000 euros, la imputació de rendes per immobles puja de l’1,1 al 2%…

S’incorpora un nou pla d’estalvi incentivat.

El pla d’estalvi a llarg termini immobilitza diners durant cinc anys i els interessos no tributen, però amb una aportació màxima de 5.000 euros i amb els tipus d’interès actuals… sembla una cosa de cara a la galeria.

No hi ha manera d’eliminar la tributació per mòduls…

Però es redueix de 450.000 a 150.000 euros el límit de rendiments íntegres de l’exercici anterior. La intenció és acabar eliminant els mòduls, però sistemes d’estimació objectiva n’hi ha a tot el món, per exemple als Estats Units. Els volen eliminar per perseguir el frau, les factures falses… però altres països els tenen per una simple qüestió de simplificació tributària. Fer-ho tot bé, tenint en compte l’impost sobre societats, l’IRPF, la comptabilitat… per a un empresari normal és realment complicat. Les sancions estan pensades per a les grans empreses, però s’apliquen a les petites. El 50% dels contribuents espanyols encara es fan la declaració de renda a través d’un intermediari, i el 70% de les empreses encara necessiten un assessor fiscal. Déu n’hi do el cost de la tributació a l’Estat espanyol!

Com hauria de ser el sistema? És inevitable que amb la globalització es carregui més la recaptació als impostos indirectes que als directes, i que així es perdi progressivitat?

La distribució de la cistella és una qüestió política, i per això tenim molt d’interès a veure com serà la reforma de la llei general tributària. Es podrien fer moltes coses, perquè si finalment acabem recaptant de tots podrem rebaixar els tipus. Però no només hi ha el tema d’abaixar els impostos i reduir el frau, també hi ha el de gastar millor els diners que tenim. I el del tracte al contribuent: la majoria de la gent el que vol és pagar els impostos que li toquen i estar tranquil, però les obligacions són tan grans que se’t pot passar alguna cosa, i no pot ser que hi hagi les mateixes sancions per al que vol fer-ho bé i per al que ho fa malament expressament. També les normes s’haurien de parlar amb els interessats abans d’aplicar-les, i així no passaria com amb l’IVA de caixa, que ningú aplica perquè es perdrien comandes.

A França i Alemanya es negocien les sancions.

I al País Basc també, però aquí es fan tres o quatre actes amb acord a l’any, i el Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya tomba el 70% de les sancions a les quals s’ha presentat recurs perquè surten de manera automàtica, pitjant un botó. No és només qüestió de la norma, sinó també de voluntat de canviar la manera de funcionar, que des de l’administració es vegi el contribuent com a client i no com un potencial delinqüent.

Hi ha alguna manera de fer tributar les multinacionals que desvien ingressos a Irlanda o Luxemburg?

La culpa és del legislador, que fa les normes que els permeten fer-ho. Es parla molt de Google i Starbucks, però aquesta competència fiscal també hi és a Espanya entre les comunitats autònomes, i ningú diu res. Amb l’impost de successions i donacions hi ha una cursa a veure qui el rebaixa més, i el resultat és que no es tributa pràcticament res si no es té un patrimoni molt considerable. El cafè per a tots complica encara més el sistema.

¡Reparte el dinero y corre!

Publicado en LA VANGUARDIA el 16/11/2014 (pulsa aquí para leerlo en edición digital)

Grandes firmas del Ibex se plantean anticipar el pago de dividendos para amortiguar el efecto de la reforma fiscal.

En los desayunos de trabajo de fiscalistas y grandes empresas, en cuyas mesas se analiza hoy el impacto de la inminente reforma fiscal (entrará en funcionamiento tan pronto como comience el 2015), un tema sobresale por encima de cualquier otro: el ahorrador corre el peligro de pagar el pato.

Quien plantea esa posibilidad se apoya en un punto del nuevo proyecto: la reforma prevé que se elimine la exención para los primeros 1.500 euros en dividendos. La situación se entiende con un ejemplo, ya muy repetido. Si un inversor tenía un total de 30.000 euros en participaciones en cinco grandes empresas, hasta ahora podía aplicar la exención y no tributar por esos dividendos porque no superaban los 1.500 euros (en el hipotético caso de que hubiera cobrado un total de 1.460 en dividendos).

Sin embargo, a partir de la reforma la cosa cambiará: en el 2015, ese mismo contribuyente y bajo esa misma tesitura deberá pagarle a Hacienda alrededor de 292 euros, el equivalente al 20% de aquellos dividendos (siempre y cuando la cantidad sea inferior a los 6.000 euros); y en el 2016, deberá abonar unos 277 euros, el 19%.

Como se ve, el efecto de la rebaja de los tipos impositivos –uno de los argumentos que más aplica el Gobierno a la hora de justificar la reforma fiscal– es menor. Lo que el fisco está dispuesto a reducir de un lado, lo sacará del otro. Y esa realidad confunde a los contribuyentes y solivianta a los analistas, que ven en el proceso dobles y triples lecturas. “El mensaje de que caen los tipos impositivos, con tanto parche como se le está poniendo, no queda claro –dice Joan Pons, socio de LinkTax–. La clase media es el motor de la economía, y es evidente que va a salir perjudicada con esta reforma fiscal…”.

“Lo que tiene que hacer el contribuyente es, en la medida de lo posible, ponerse en contacto con su empresa para que le anticipe los dividendos: que se los entregue en este 2014”, recomienda Llorenç Maristany, secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales para Catalunya (AEDAF).

Lo que pasa es que muy pocos inversores están en condiciones de reclamarle algo así a la empresa en la que invirtieron. Es decir, que la propuesta de los analistas corre el riesgo de caer en un saco roto. Sin embargo, varias de esas grandes empresas –algunas del Ibex– ya han captado el mensaje, de manera que han sido ellas mismas las que empiezan a ponerse en movimiento.

Iberdrola, por ejemplo, ya ha confirmado que va a anticipar a este año el pago del primero de sus dividendos del año próximo: lo entregará el 19 de diciembre, a 0,125 euros por títulos, y lo hará en formato scrip (es decir, que el inversor podrá elegir si lo recibe en acciones o en metálico). Fuentes de la compañía han admitido que la línea argumental es puramente clientelista: “la fiscalidad para el accionista es más beneficiosa en diciembre que en el mes de enero”, han dicho.

Y otras, como Repsol, podrían anunciar la misma medida en las próximas semanas. Los analistas prevén que la empresa que preside Antonio Brufau reparta un dividendo de 0,50 euros por acción el próximo 29 de diciembre (y no en la fecha que todavía está prevista, el 2 de enero), algo que de momento no se ha confirmado. Por ahora, Endesa, BBVA, Gas Natural, Red Eléctrica o Técnicas Reunidas tienen previsto mantener su dividendo para el primer mes del año próximo.

¿Nueva era en sucesiones?

Publicado en LA VANGUARDIA el 24/09/2014 (pulsa aquí para leerlo en edición digital)

España, igual que la mayoría de los estados del mundo, tiene una carta de impuestos directos en la que la tributación final del contribuyente viene modulada por una serie de elementos. La toma en consideración de las circunstancias personales, en impuestos como el IRPF, son un buen ejemplo de ello, como también lo es el lugar de residencia o el lugar dónde se localicen las inversiones.

El objetivo final de estas diferencias es ajustar al máximo la capacidad contributiva del que paga con lo que este finalmente paga. De hecho, la propia normativa europea considera discriminatorio tratar de manera diferente situaciones similares, o de manera igual situaciones diferentes, pero hay que demostrarlo.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) se trataba de justificar el porqué los herederos o donatarios no residentes no pueden aplicar las ventajas fiscales a las que sí pueden acceder los residentes (en particular las implementadas por las comunidades autónomas).

En definitiva, se trataba de justificar por qué a la muerte del padre, el hijo que había marchado al extranjero tenía que pagar más que el hijo que se había quedado… y España ha podido justificarlo. Por ello, estos días vio la luz la sentencia del TJUE que probablemente revolucionará el panorama del ISD en España.

¿Consecuencias de esta sentencia? Abre la puerta aque aquellos contribuyentes no residentes en el Estado español (pero residentes en la UE) que hayan pagado ISD como no residentes puedan solicitar, si el ejercicio no está prescrito, la devolución de aquello que hayan pagado de más. ¿Cuánto de más? Pues de más, respecto de aquello que hubieran pagado si hubieran calculado la cuota aplicando la normativa de donde el difunto residiera, o de donde el donante tuviera localizados los inmuebles ahora transmitidos entre otros.

Abre también la puerta, en los ejercicios prescritos, a reclamar responsabilidad patrimonial al Estado español por haber exigido este impuesto, de acuerdo con normas tributarias no conformes a la normativa europea… y no acaba aquí.

Puede que otra consecuencia sea la activación de la reforma del ISD que parecía olvidada en este proceso de reforma tributaria… y tanto si existe esta reforma como si no, tampoco nos debe extrañar que, ante un escenario de discriminaciones en el ISD entre contribuyentes de diferentes comunidades, los contribuyentes de las más perjudicadas empiecen a preguntarse por qué tienen ellos que pagar más, y a solicitar la devolución de ingresos indebidos cuando se haya vulnerado su libertad de circulación dentro del estado español. Al fin y al cabo, este principio de la normativa europea también está reconocido en la Constitución.

La polémica está servida.

Llorenç Maristany i Badell