AVÍS LEGAL


CONTINGUT

 1. TITULAR
 2.     
 3. OBJECTE
 4.     
 5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 6.     
 7. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL
 8.     
 9. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 10.     
 11. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS
 12.     
 13. DURADA I MODIFICACIÓ
 14.     
 15. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ


1. TITULAR

MARISTANY & OSÉS, S.L.P. (en endavant Maristany&Osés) amb domicili a Passeig de Gràcia, 101, Principal 1a, amb CIF B63518948, email de contacte info@maristanyoses.com, telèfon 93 250 93 83.

Registre de Societats Professionals de l'Il·lustre Col·legi d'economistes de Catalunya, Nº 00248.

Maristany&Osés està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al volum 36.668, foli 51, full B282142, inscripció 1a.

Maristany&Osés és una Societat Professional a la qual s'apliquen les normes vigents que regulen aquest tipus de societats. Així mateix, li és aplicable el que estableix el codi deontològic aprovat pel Consell General de Col·legis d'Economistes i el codi deontològic de l'advocacia, ambdós codis es poden consultar a través dels llocs web del Col·legi d'economistes de Catalunya, www.coleconomistes.com i de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona: www.icab.cat.

2. OBJECTE

Mitjançant el present lloc web www.maristanyoses.com (d'ara endavant, el lloc web) s'ofereix informació sobre l'empresa i els serveis que ofereix, així com informació de novetats i continguts jurídics.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació
dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual. Maristany&Osés té la titularitat dels drets d'explotació de tots aquests continguts i elements que conformen el lloc web.

En cap cas l'accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual.

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. En aquest sentit, s'autoritza la descàrrega temporal del lloc web des del servidor web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy per la seva visualització i consulta.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial. El nom de domini www.maristanyoses.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els de la titular, de manera que pugui causar confusió entre els clients o descrèdit de l'empresa.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol dels signes distintius anteriorment esmentats i que es troben en aquest lloc web excepte autorització expressa del titular dels mateixos. En aquest sentit, s'autoritza la descàrrega temporal del lloc web des del servidor web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy per la seva visualització i consulta.

5. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A.- DRET D'INFORMACIÓ

En compliment de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals, Maristany&Osés, ubicada a l'adreça esmentada a l'apartat 1, informa a l'usuari que les dades identificatives i personals que pugui donar a través de l'e-mail de contacte (info@maristanyoses.com) o del formulari de l'apartat "Contactar" d'aquest lloc web, o mitjançant qualsevol altra via de recollida de dades que s'estableixi en el mateix, són incorporades en fitxers de la seva responsabilitat i seran tractades per atendre la seva consulta o petició d'informació. En relació a l'apartat "Actualitat" les dades personals que puguin proporcionar els usuaris en cas de deixar un comentari s'utilitzaran per publicar, sent en aquest cas accessibles a tots els usuaris del lloc web.

L'informem que a aquestes dades podran accedir les empreses que puguin contractar per prestar els serveis de correu, allotjament o manteniment del lloc web.

Pel sol fet de completar els formularis o de remetre les seves dades, Maristany&Osés entén que consent als tractaments anteriorment descrits.

En tot moment l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, notificant a la direcció del responsable del fitxer, adjuntant còpia del seu DNI a l'adreça de correu electrònica de contacte indicada en l'apartat 1.

B.- ACCÉS ÀREA CLIENTS

Maristany&Osés recorda als usuaris autoritzats a accedir a l'Àrea Clients que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés. En qualsevol moment, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o revocar el consentiment atorgat posant-se en contacte amb Maristany&Osés.

El servei d'Àrea de Clients es presta a través de la plataforma web my.zyncro.com de l'empresa Zyncro Tech, S.L. Per tant, per a l'accés a l'Àrea de Client l'usuari s'haurà de donar d'alta en aquesta plataforma web i acceptar les seves condicions d'ús.

Mitjançant l'Àrea Clients, els Clients de Maristany&Osés que així ho hagin volgut tindran accés a documentació que ha generat Maristany&Osés com a conseqüència de la prestació del servei d'assessorament contractat pel client. Per a la generació d'aquesta documentació Maristany&Osés ha accedit i tractat dades de caràcter personal que formen part de fitxers de responsabilitat del client i que aquest li ha proporcionat. Aquest accés i tractament que realitza Maristany&Osés el realitza per compte del Client assumint la condició d'Encarregat del Tractament. Per tant, Maristany&Osés:
 1. Tracta i tractarà les dades d'acord amb les instruccions proporcionades per El Client. Així doncs, la documentació és fruit del tractament de les dades de responsabilitat del Client seguint les seves instruccions.
 2.     
 3. No pot utilitzar les dades o aplicar-los per qualsevol altra finalitat que no sigui la prestació del servei contractada pel Client.
 4.     
 5. No pot comunicar les dades a altres persones, ni tan sols per conservar. D'aquesta prohibició s'exceptua l'ús de la plataforma web my.zyncro.com de l'empresa Zyncro Tech, S.L.
 6.     
 7. Adopta les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

En relació a aquestes mesures de seguretat l'Usuari autoritzat a accedir a l'Àrea Clients haurà de complir les següents mesures vinculades al procediment de control d'accés establert:

 1. No notificar les dades relatives al seu nom d'usuari i contrasenya a cap persona.
 2.     
 3. No anotar les dades relatives al seu nom d'usuari i contrasenya a cap lloc.
 4.     
 5. Si té sospites o coneixement de què algú coneix les dades relatives al seu nom d'usuari i contrasenya notificar Maristany&Osés mitjançant correu a info@maristanyoses.com indicant en l'assumpte INCIDÈNCIA NOM D'USUARI I CONTRASENYA.
 6.     
 7. Notificar qualsevol incidència que succeeixi durant el seu accés a l'Àrea de Clientes i que pugui comportar una pèrdua o alteració de les dades a les quals accedeix a Maristany&Osés mitjançant info@maristanyoses.com indicant a l'assumpte INCIDÈNCIA ÀREA CLIENTS.
Des del moment en què l'Usuari es descarregui qualsevol document electrònic, al qual accedeix mitjançant l'Àrea de Clients, als recursos informàtics del Client, haurà de garantir les mesures de seguretat que corresponguin segons la LOPD.

C.- IMATGES I DADES PERSONALS PUBLICATS AL WEB

La publicació d'imatges i altres dades de caràcter personal al lloc web té la finalitat d'identificar els professionals que integren l'equip humà de Maristany&Osés. Ni les imatges ni cap de les altres dades de caràcter personal publicades al lloc web podran ser utilitzades pels usuaris per a qualsevol altra finalitat que no sigui la consulta i visita de les mateixes.

6. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

A.- RESPONSABILITAT EN QUANT AL CONTINGUT PROPI

Maristany&Osés rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d'informar l'usuari sobre els serveis oferts per Maristany&Osés, així com novetats a l'àmbit jurídic.

En cap cas, la informació proporcionada a través del lloc web pretén assessorar a l'usuari ja que per a això requeriria que l'usuari es posés en contacte amb un professional qui, atenent a la problemàtica plantejada, li pogués assessorar personalment.

B.- RESPONSABILITAT PEL QUE FA A CONTINGUT ALIÈ

 1. Contingut a què s'enllaça: El lloc web pot contenir a algun dels seus apartats enllaços mitjançant els quals es pot accedir als llocs web d'altres organitzacions o empreses. En cap moment aquests enllaços comporten cap control per part de Maristany&Osés del contingut d'aquests altres llocs web. En cas que l'usuari detecti que algun d'aquests continguts pot ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d'un tercer, poden dirigir la seva observació a l'adreça de correu electrònic esmentada a l'apartat 1, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.
 2.     
 3. Comentaris publicats a l'apartat "Actualitat": A l'apartat "Actualitat" es permet als usuaris deixar comentaris. Aquests comentaris són l'expressió de l'opinió de l'usuari i no de Maristany&Osés. Per això, Maristany&Osés no assumirà cap responsabilitat respecte d'aquests. En cas que l'usuari detecti que algun d'aquests continguts pot ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d'un tercer poden dirigir la seva observació a l'adreça de correu electrònic esmentada a l'apartat 1, amb la finalitat de poder dur a terme les accions que corresponguin.

C.- RESPONSABILITAT D'ASPECTES TÈCNICS

Maristany&Osés no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web. Tampoc garanteix que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Maristany&Osés no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per la visita i utilització del lloc web.

D.- OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que Maristany&Osés pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís legal.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Maristany&Osés relatives a l'ús
del lloc web.

7. DURADA I MODIFICACIÓ

Maristany&Osés es reserva el dret de modificar el present avís legal com a conseqüència d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de forma total o parcial per Maristany&Osés.

Maristany&Osés pot donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari.

8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i Maristany&Osés, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d'aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Destaquem

M&O - BLOG

Fiscalitat al dia.

Repassem i comentem les principals novetats a l'àmbit tributari. Subscriu-te!

Saber més

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres per rebre més informació

Saber més